Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XVII

„Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Panie ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy»”. Mt 18,21-22 Przeżywany obecnie rok duszpasterski wzywa nas, abyśmy byli „świadkami Miłości”. I choć takie zadanie obowiązuje nas w każdym czasie, to jednak w obecnym roku ma ono szczególnie odciskać się na...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XVI

„W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”. 1 J 4,9-11 Każdego z nas chwytają za serce piękne kolędy, które od najmłodszych lat...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XV

„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych”. Mdr...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XIV

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Mk 16,15-16 Po zmartwychwstaniu, rozstając się z Apostołami, Pan Jezus polecił im, aby głosili Jego naukę wszystkim narodom. Jednocześnie uzależnił ludzkie zbawienie od wiary w głoszone Słowo i od przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Apostołowie gorliwie podjęli Chrystusowy nakaz,...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XIII

„Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. (…) Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. (…) Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. J 6,53.56-57.58b Przeżywając...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XII

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. Mt 11,28-30 Przytoczony fragment Ewangelii, jest bodaj jednym z najbardziej „ciepłych”, najbardziej podnoszących na duchu. Bardzo na czasie są te słowa, które...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XI

„Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”. Kol 1,24 Przeżywany czas Wielkiego Postu naznaczony jest potrzebą podejmowania pokuty, zmierzającej do osobistej przemiany serca i nawracania się do Boga. Inspirację do pracy nad sobą winno nam dawać rozważanie Męki i Śmierci Chrystusa. Przeżywając cierpienia Chrystusa, podyktowane...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień X

„Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. J 1,10-14 Początek roku niesie ze sobą wiele nowych...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień IX

„Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, [Jezus] odczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie!». Słyszeli to Jego uczniowie”. Mk 11,12-14 Jesienną porą rolnicy wyruszają na swoje pola, działkowicze zaś do swoich...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień VIII

„Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!» Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich...