Piąte przykazanie kościelne

„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła” Troska, o której mowa w piątym przykazaniu kościelnym należy do zobowiązań moralnych płynących z faktu przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Wprowadza on człowieka we wspólnotę Kościoła, zobowiązuje do czynnego udziału w życiu Kościoła powszechnego, jak i partykularnego (diecezji). Ten fakt niesie ze sobą określone wymagania, pewne konsekwencje. Jedną z nich jest zrozumienie dla potrzeb...

Czwarte przykazanie kościelne

„Zachowywać nakazane posty, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” Pokuta obowiązuje wszystkich wiernych mocą prawa Bożego, zarówno naturalnego, jak i obja­wio­nego. Obowiązek naturalny pokuty wynika z konieczności rozwoju życia wewnętrznego, opanowania popędów, wynagrodzenia za grzechy oraz potrzeby wznoszenia duszy do Boga. Potwierdza go powszechne przekonanie ludzi, starożytnych i współczesnych, którzy łączą...

Trzecie przykazanie kościelne

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą”   Trzecie przykazanie odnosi się do przyjmowania Komunii świętej i nie jest tylko prostym zaleceniem: „Bierzcie i jedzcie” (Mt 26,26). Konieczność przyjmowania Komunii świętej jest dyktowana samym charakterem tego sakramentu i wyraźnym upomnieniem Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego (…), nie...

Drugie przykazanie kościelne

„Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty” Pokuta oraz związane z nią nawrócenie i pojednanie jest ważnym elementem Bożej ekonomii zbawienia, a tym samym istotnym punktem programu uświęcenia człowieka realizowanego przez Kościół. Dlatego św. Jan Chrzciciel, przygotowując drogę Chrystusowi Panu, nawoływał: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2). Jezus swoją działalność rozpoczął również od...

Pierwsze przykazanie kościelne

„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych” Przykazanie pierwsze jest nową redakcją dwóch dawnych przykazań kościelnych (I i II). Niesie ze sobą dwa zobowiązania. Pierwsze zobowiązanie odnosi się do święcenia pamiątki zmartwychwstania Chrystusa, dnia Pańskiego, jak nazywano niedzielę, już w czasach apostolskich, a także do święcenia najważniejszych świąt liturgicznych, w...

Zmiany w przykazaniach kościelnych

Władza kościelna od wieków ogłaszała normy regulujące życie religijne w Kościele powszechnym i w Kościołach lokalnych. Normy obowiązujące w całym Kościele zostały zebrane po raz pierwszy w Kodeksie Prawa Kanonicznego ogłoszonym w 1917 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II w 1983 roku ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, w którym znalazła przełożenie na normy prawne nauka II Soboru Watykańskiego. Niektóre z postanowień dotyczących całego...